Медцински електронен магазин Инфинита

Сряда, 12 Август 2020 05:48

Лоялна програма Правила за участие

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Общи условия

Програма “Лоялни клиенти“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР. Програма „Лоялни клиенти“ („Програма/та“) се организира и провежда от “Инфинита” ООД, гр. София, 1330, ул. „Цар Симеон” № 302 („Организатор/ът“). Участниците в Програмата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.infinita-bg.com.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ. Програмата е валидна на територията на Република България, след регистрация на сайта на Организатора www.infinita-bg.com.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В Програмата имат право да участват всички дееспособни физически и юридически лица с местоживеене в България, („Клиент/и“), закупили ехографски апарат от Организатора.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ. За да участва в Програмата, Клиентът следва да се регистрира, като попълни ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на клиентска карта/номер по Програмата, в което посочва най-малко следната информация и лични данни: име, фамилия, град по местоживеене, телефон, имейл, име на фирмата за юридическите лица, ЕИК за юридическите лица, модел на ехографа, сериен номер на апарата. За да важи програмата за юридическите лица, покупката трябва да бъде направена от името на фирмата. Ако покупката е направена като физическо лице, регистрацията в програмата трябва да бъде направена също като физическо лице.

След извършване на регистрацията по един от изброените по-горе начини, Клиентът не може да променя въведената от него информация. Всяко лице, участващо в Програмата, следва да изрази изричното си съгласие за обработка на предоставените от него лични данни, чрез предвиденото за тази цел поле във формата за регистрация.  Организаторът не носи отговорност за предоставени неверни или непълни данни за контакт.

След попълване на онлайн заявлението и след проверка на валидността на предоставените данни, Организаторът издава, активира и предоставя Клиентски номер (Дигитална клиентска карта). Включването в Програмата на Инфинита ООД дава възможност за:

  • - ползване на отстъпка от редовната цена при ползване на редица сервизни услуги и поддръжка на закупена техника, включително, но не само, профилактика, ъпдейт и ъпгрейд, диагностика и отстраняване на неизправностите, допълнителни настройки на апарата и др.
  • - гарантирано обратно изкупуване на закупената от Организатора ехографска апаратура
  • - специални търговски оферти и активности, достъпни единствено за Клиенти на Програмата.

За издадената Карта, Организаторът изпраща имейл съобщение на посочения в регистрационната форма имейл адрес на Клиента, съдържащо потвърждение за издаване и графично изображение (Картата), съдържащо уникален клиентски номер.

За да използва издадената Карта по Програмата, Клиентът следва да предостави по телефон или на място графичното изображение или номера на Картата, достъпни в изпратеното от Организатора имейл потвърждение.

 

РАЗДЕЛ 5. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА КАРТАТА. Издадената карта не може да бъде прехвърляна или използвана от трети лица.

Програмата е валидна само за клиенти, които спазват препоръчителния график за профилактика на закупените апарати. При пропускане дата на препоръчителната профилактика повече от 2 (два) месеца, клиентът губи правото на безусловно обратно изкупуване на ехографския апарат.

Картата  дава възможност за получаване на отстъпки от актуалната цена само на определени стоки, обявени от Организатора на интернет сайта www.infinita-bg.com и/или в промоционална брошура на Организатора и/или по друг начин, чрез каналите за комуникация, социалните медии, на място в офиса/шоурума и др. , по преценка на Организатора.  

Картата не може да се използва в комбинация с отстъпки и промоционални активности на Организатора.

За клиенти, закупили апарат шест или повече месеца преди включване в Програмата, опцията за обратно изкупуване влиза в сила след направени поне 2 профилактики.  

РАЗДЕЛ 6. ВАЛИДНОСТ НА КАРТАТА.

След издаване на Картата, същата може да бъде използвана веднага след получаване на имейл потвърждението от Организатора - в онлайн магазина на www.infinita-bg.com и 24 (двадесет и четири) часа след получаване на имейл потвърждението от Организатора.

Веднъж деактивиранакарта, клиентът губи право да участва в Програмата със същия апарат.

При промяна в личните данни или данните за контакт, Клиентът следва да уведоми Организатора  в писмена форма на имейл www.infinita-bg.com. В случай, че Организаторът не получи уведомление за промяна в данните, всички съобщения относно действието на Програмата, изпратени на посочените данни за контакт, ще се считат за надлежно изпратени.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидна регистрация за участие в програмата, Клиентът следва да въведе следните лични данни: три имена по лична карта, град по местоживеене, телефонен номер, имейл, независимо дали е физическо или юридическо лице, в онлайн заявлението за получаване на клиентска карта на сайта www.infinita-bg.com. С попълването на заявлението за участие в Програмата, Клиентът потвърждава, че приема безусловно настоящите Общи условия на Програмата, както и изрично се съгласява, чрез предвиденото за тази цел поле във формата за регистрация, с обработването на предоставените лични данни за целите на провеждане на Програмата и съгласно описаното в Общите условия и Политиката за обработване на лични данни, достъпна на интернет сайта на Организатора, в полето „Лични данни“.

При наличието на изрично съгласие, чрез предвиденото за тази цел поле във формата за регистрация, Клиентът се съгласява предоставените от него лични данни да се обработрат за маркетингови цели на Организатора, съгласно Политиката за обработване на лични данни.

“Инфинита” ООД, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължение в съответствие със българското и европейско законодателство относно защитата на лични данни, да събира и обработва личните данни на Клиентите по повод и във връзка с провеждането на Програмата и за маркетингови цели, при наличие на изрично съгласие на Клиента.

С маркиране на съответната отметка във формата за регистрация, Клиентът дава изричното си и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от “Инфинита” ООД и/или упълномощени на договoрно или друго основание от дружеството трети лица, за целите на настоящата Програма и за маркетингови цели. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от “Инфинита” ООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството, по предвидените в Политиката за защита на лични данни начини.

РАЗДЕЛ 8. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Организаторът на Програмата си запазва правото да допълва или променя Общите условия, включително, но не само, процедурата за издаване на карти, предоставянето на отстъпки, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.infinita-bg.comОрганизаторът запазва правото си временно да преустановява предоставянето на отстъпки поради непреодолима сила или техническа повреда, както и по своя преценка да прекрати действието на Програмата.

РАЗДЕЛ 9: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА. Организаторът има право да прекрати Програмата по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 8, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Клиентите, нарушаване на Общите условия на Програмата, по своя преценка и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, на Клиентите не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 10: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Издаваните от Организатора Карти не представляват платежни и/или финансови инструменти и не се допуска размяна на предоставяната по Програмата отстъпка за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Клиентите по Програмата се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.

 


 

ЦЕНОВА ЛИСТА

за някои услуги, свързани с профилактиката на ехографи 

Сервизна услуга

Цена базова

в лв. с ДДС

Цена по Програма Лоялни клиенти

в лв. с ДДС

Сервизен труд/час

126

90

Профилактика на мобилен ехограф

268

198

Профилактика на стационарен ехограф

498

378

Прочетена 6594 пъти Последно променена в Сряда, 05 Януари 2022 08:16
Още в тази категория: Лоялна програма »